Bij Smid…

...zit je goed!

Smid Accountants zorgt ervoor dat jouw bedrijfs-, salarisadministratie, accountancy en (belasting)advies in goede handen is. Met ons team zorgen wij ervoor dat jouw financiële situatie transparant is middels digitaal maatwerk. 
Je kunt dus realtime en op ieder moment met onze dashboards vanuit ‘Visionplanner’ jouw eigen business bekijken. 
Zo heb jij tijd waar jij het beste in bent: ondernemen. Je zit dus gewoon goed bij Smid Accountants.

Klachtenregeling Smid Accountants

De medewerkers van Smid Accountants doen hun uiterste best om hun werkzaamheden zo goed en nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Het blijft echter altijd mensenwerk en waar gewerkt wordt worden soms fouten gemaakt.

Uiteraard is het heel vervelend als er fouten gemaakt worden, maar fouten die gemaakt worden kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door er met elkaar over te praten.

Heb je een klacht over de dienstverlening van Smid Accountants? Twijfel niet en maak je klacht kenbaar door het formulier hiernaast in te vullen. 

Wanneer wij het formulier binnen hebben zullen wij uiterlijk binnen twee weken contact met je opnemen om de klacht zo spoedig mogelijk te bespreken en wanneer mogelijk een passende oplossing te bieden.

Ik stuur een mailtje omdat

8 + 7 =

1. Algemeen

1. Om conform de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) te waarborgen dat personen van buiten ons kantoor en bij ons werkzame of aan ons kantoor verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende schendingen ten aanzien van het kwaliteitsbeleid dan wel het stelsel van kwaliteitsbeheersing binnen of (mede) buiten ons kantoor aan de orde kunnen stellen beschikt Smid Accountants over een klachtenregeling. Deze klachtenregeling leidt ertoe dat klachten zorgvuldig, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en vastgelegd. Tevens leidt deze klachtenregeling ertoe dat de vermeende schendingen waarover wordt geklaagd, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen wanneer een klacht gegrond blijkt te zijn. Dit met als doel herhaling te voorkomen.

2. De klachtenregeling wordt gepubliceerd op zowel onze website als in ons kwaliteitssysteem.

3. De vennoten van Smid Accountants garanderen medewerkers die meldingen aan de kwaliteitsmanager doorgeven op grond van deze klachtenregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen het kantoor, dan wel zijn/haar carrière.

2. Reikwijdte

Deze klachtenregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

1. Handelingen die leiden tot strafbare feiten door Smid Accountants of haar medewerkers;

2. Alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van wet- en regelgeving door Smid Accountants of haar medewerkers;

3. Alle werkelijke of vermoede schendingen van het kwaliteitsbeleid en/of het stelsel van kwaliteitsbeheersing van Smid Accountants door medewerkers;

4. (Dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;

5. (Dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;

6. Alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de kwaliteitsmanager in aanmerking komen.

3. Procedure

1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klachtenregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de kwaliteitsmanager van Smid Accountants;

2. De melding onder deze regeling zowel door interne als externe personen vindt uitsluitend digitaal plaats via info@smidaccountants.nl.

3. De kwaliteitsmanager bevestigt de melding binnen vijf werkdagen aan de melder. De kwaliteitsmanager informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk drie weken na de ontvangst van de melding.

4. De kwaliteitsmanager informeert de melder uiterlijk na drie weken over de afhandeling van de melding en indien van toepassing, de maatregelen die zijn genomen. Wanneer deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de kwaliteitsmanager de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

5. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van wet- en regelgeving dan welhet kwaliteitsbeleid en/of het stelsel van kwaliteitsbeheersing van Smid Accountants, worden in allegevallen door de kwaliteitsmanager afgehandeld met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

4. Vertrouwelijkheid

1. De melding, de correspondentie hierover, de behandeling en vastlegging vinden plaats op basis van vertrouwelijkheid met betrekking tot de NAW-gegevens van de melder, tenzij de melder de kwaliteitsmanager ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

PRIVACYVERKLARING

ALGEMENE VOORWAARDEN

KLACHTENAFHANDELING

Smid Accountants

Stelling 7
7773 ND Hardenberg

Postbus 160
7602 KM Almelo

Openingstijden
werkdagen

maandag t/m vrijdag
08.30 - 17.00 uur

Smid Accountants
Stelling 7 | 7773 ND Hardenberg
Postbus 160 | 7602 KM Almelo 

Bel of mail ons
voor meer informatie
T 0523 22 54 00
E 
info@smid.nu
I  
www.smidaccountants.nl


Openingstijden
werkdagen
maandag t/m vrijdag
08.30 - 17.00 uur